NEPREHLIADNITE:

Rozvody a rozchody rodičov maloletých detí - aktuálna téma

Rozchody rodičov maloletých detí je téma, ktorej sa rodinná mediácia venuje snáď najčastejšie. ARMS sa snaží tejto problematike venovať už od svojho vzniku. Interdisciplinárna spolupráca, tzv. "Cochemský" model bola aj témou konferencie, ktorú organizovala ARMS vo februári tohto roku v Bratislave. Andrea Paulínyová a TV Markíza bola na konferencii prítomná a pripravila rozsiahlejší materiál, ktorému sa tento týžden venuje v relácii REFLEX.

Mediácia generácie starších ako súčasť rodinnej mediácie

Október je už od roku 1990  Mesiacom úcty k starším. Aj na Slovensku sa venuje v tomto období zvýšená pozornosť starším ľuďom, sú známe projekty aktívneho starnutia, ktoré vytvárajú mnoho príležitostí najmä pre „aktívnych“ seniorov, medzi ktorých sa zaraďujú „čerství“ dôchodcovia. Menej pozornosti sa venuje problematike staršej generácie vo veku nad 80 rokov.

Odborný seminár mediátorov - jesenný blok

Ministerstvo spravodlivosti SR organizuje jesenný blok odborného seminára ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Témou je "Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese)".

O nás

Rodinná mediácia sa, prakticky v každom štáte EÚ založenom na kontinentálnom i anglosaskom práve, postupne formovala a profilovala na samostatný segment mediácie s osobitnou právnou úpravou a režimom. Zoberme si napríklad našich českých kolegov a ich zákon č.202/2012 Sb. o mediaci, ktorý v § 2 osobitne definuje mediáciu a rodinnú mediáciu, čiže už zákonodarca naznačuje jedinečné postavenie práve rodinnej mediácie v celom systéme aplikácie mediácie. Skúsme sa sústrediť na príčiny a dôsledky tohto zvláštneho statusu rodinnej mediácie. Z vyše desaťročnej mediačnej praxe mnohých slovenských certifikovaných mediátorov sa javí ako jednoznačná požiadavka venovať zvláštnu pozornosť rodinnej mediácii a špecializovanej príprave rodinných mediátorov.

Uveďme niekoľko dôvodov. Prvým a kľúčovým momentom je, na rozdiel od väčšinou bilaterálnej mediácie, potreba zohľadňovania záujmov dieťaťa resp. detí, čo je aj hlavná podmienka schválenia dôhod z rodinnej mediácie zo strany súdu. Rodinná mediácia zároveň nadobúda trilaterálny až multilaterálny charakter a už  táto skutočnosť kladie zvýšené nároky na odbornú zdatnosť, skúsenosť a prípravu rodinných mediátorov. Nehovoriac o ďaľších dôležitých momentoch a špecifikách. Rodinný mediátor musí byť súčasne odborníkom v pochopení rozdielov v komunikácii a správaní mužov a žien v konflikte, v analýze príčin konfliktov medzi manželmi, v nastavení komunikačnej  stratégie medzi manželmi, v prípade nevyhnutnosti rozvodu pripraviť tzv. priateľský (slušný) rozvod, ktorého súčasťou je napríklad aj komunikácia s dieťaťom o rozvode a počas rozvodu, či vyrovnávanie sa partnerov s rozvodom. Po rozvode očakávajú obidve strany angažovanie sa mediátora pri korektnom a spravodlivom rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Práve pri rodinnej mediácii je dôležitá aj tzv.pomediačná fáza, v rámci ktorej sa mediátor angažuje v prípade aj niekoľko rokov po rozvode. Jej cieľom je napríklad nastavenie pravidiel a podmienok striedavej starostlivosti o dieťa, adaptácia dieťaťa na vytváranie novej rodiny, výchovné problémy po rozvode, fungovanie tzv. výchovného trojuholníka, atď. Spoločenskou objednávkou sa v práci rodinných mediátorov čoraz intenzívnejšie javí aj kontext aplikácie prvkov interkulturality /interetnicity/interreligiozity v rodinných vzťahov, a to zároveň so silným akcentom prevencie.

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ďalej len ARMS) má ambíciu uchopiť problematiku rodinnej mediácie v celej jej vyššie naznačenej širokospektrálnosti a jedinečnosti. ARMS chce o.i. osloviť mediátorov, ktorí majú záujem profilovať sa práve v segmente rodinnej mediácie a spoločne pracovať na zdokonaľovaní špecifických mediačných zručností. ARMS chce úzko spolupracovať s kolegami v zahraničí, predovšetkým však s českými priateľmi a priniesť tak inšpirácie pre cezhraničný aspekt v rodinnej mediácii pre eurokomisárku pre spravodlivosť, pani Věru Jourovú. V neposlednom rade má ARMS ambíciu pripraviť podklady , resp. odporúčania pre legislatívne aktivity v rodinnej medicii v podmienkach Slovenska.

 JUDr. František Kutlík, spoluzakladateľ ARMS

Top