Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine

Oddelenie prevencie a poradenstva v sociálnom vývine